Проф​​есионална гимназия по транспорт

Спечелени и активни проекти, в които гимназията взима участие

АКТИВНИ ПРОЕКТИ: Проект "ЕРАЗЪМ 2023"

„Еразъм+“ е програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. През последните 30 години благодарение на нея над 10 милиона участници са натрупали важен житейски опит, като програмата ще продължи да предлага възможности на широк кръг лица и организации и през своя следващ седемгодишен цикъл (2021—2027 г.).

Повече
НП "Отново заедно" за 2022

Целите на програмата е създаване на условия за социализация и общуване на ученици и педагогически специалисти извън училищната и семейната среда с цел преодоляване на негативните последици от неприсъственото обучение и пандемията от COVID-19.

Повече
Проект ​ „Професионално образование и обучение“

Спечелен проект за 2021/2022 година: Одобрен проект за оборудване на учебни работилници по диагностика, ходова част идвигатели с въвеждане в експлоатация на 15 броя работни места по Национална програма „Професионално образование и обучение“, Модул А „Модернизиране на материално-техническата база“ на стойност 98 000 лв.

Повече
СПЕЧЕЛЕНИ ПРОЕКТИ: ​Проект “Успешни за утрешния ден"

Професионална гимназия по транспорт – София спечели проект “Успешни за утрешния ден: Подобряване на професионалните компетенции чрез нови технологии за диагностикаи ремонт на автотранспортна техника” 2022-1-BG01-KA122-VET-000078703

Повече
Проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Повече
Проект да мобилност с цел обучение / практика по програма „ЕРАЗЪМ+“ KA102

Проект да мобилност с цел обучение / практика по програма „ЕРАЗЪМ+“ KA102 - Мобилност на обучаеми и персонал в ПОО под наслов: „Надграждане на ключови компетентности при диагностика и обслужване на автомобилите чрез мобилност” за периода от 08.04.2018 до 28.04.2018 г.

Повече
Проект "Иновации в автомобилния транспорт - поглед към природата“

Проект номер 2012-1- BG1- LEO01- 06853 „ИНОВАЦИИ В АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ- ПОГЛЕД КЪМ ПРИРОДАТА” продължителност от 23.03.2013 - 13.04.2013. Участниците получиха: Сертификат за владеене на немски език А2, също така сертификат Europass мобилност.

Повече
Проект "Leonardo da Vinci“

Секторна програма "Леонардо да Винчи", дейност "Мобилност"ПРОЕКТ № 2010-1-BG1-LEO01-03222. Унифициране с европейските стандарти на обучението по компютърна диагностика и електроника на съвременните автомобили. Проектът се осъществи от ПГТ с партньор фирма VITALIS-Германия.

Повече