Проф​​есионална гимназия по транспорт

Бланки на документи

Заявление за записване на учебната 2023/2024 г.

Свали

Декларация за информирано съгласие на родител

Свали

Заявление за стипендии на учебната 2023/2024 г.

Свали

Заявление за преместване в ПГТ

Свали

Заявления за отсъствия до 3 дни 

Свали

Заявление за отсъствия до 7 дни

Свали

Заявление за класиране и записване на задочна форма на учебната 2023/2024 г.

Свали

Заявление за дубликат на документ

Свали

Заявление за освобождаване от физическо възпитание и спорт

Свали

Анкетна карта за избор на желание и включване в занимания по интереси

Свали

Заявление за РПП 2023/2024 г.

Свали

Регламент за разработване, форматиране и защита на Дипломна работа 2023/2024 г.

Свали