Проф​​есионална гимназия по транспорт

Информация з​а проектите в ПГТ

Спечелен инвестиционен проект на стойност 363 590,19 лв. STEM центрове и иновации в образованието“

Пореден спечелен проект за гимназията. Концепцията за изграждане на училищна STEM среда в Професионална гимназия по транспорт по Национален план за възстановяване и устойчивост, процедура BG-RRP-1.017 - „Концепция за STEM среда" на стойност 363590,19 лв. е одобрена за изпълнение. По направление 3 „Природни науки“ ще бъде изградена лаборатория за провеждане на часовете по природни науки: химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, биология и здравно образование от 8 до 10 класове. По направление 5 „Математика и информатика“ ще бъдат оборудвани два компютърни кабинета с най-съвременна компютърна техника за провеждане на часовете по информационни технологии в първи гимназиален етап. Концепцията предвижда да бъдат оборудвани шест ВОСКС (Високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи) извън СТЕМ центъра, които да съдържат интерактивен дисплей с вграден компютърен модул и вградена точка за достъп.

Национална програма „Бизнеса преподава“

Информация Националната програма е разработена в съответствие с приоритетни области №2. „Компетентности и таланти“, №3. „Мотивирани и креативни учители“ и №7. „Реализация в професиите на настоящето и бъдещето“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021-2030).
Цели: Изпълнението на настоящата програма ще има като краен ефект повишаване качеството на преподаването в българските общински и държавни училища и формиране в учениците на знания и умения в областта на финансовата грамотност, предприемачеството и STEM компетентностите. 
Обхват:  Национален
Общ бюджет на програмата: 300 000 лв.

Национална програма „Бизнесът преподава“ съгласно приложение № 10
 Национална програма „Бизнеса преподава“
Модул 1 „Бизнесът в училище“
 Списък на училищата, одобрени за финансиране от бюджета на НП „Бизнесът преподава“ 2022 
Модул 2 „Учители в предприятия“

 Списък на училищата, одобрени за финансиране от бюджета на НП „Бизнесът преподава“ 2022

Оперативна програма
“Наука и образование за интелигентен растеж”

Професионална гимназия по транспорт е с одобрен проект в период от 01.07.2022 г. до 01.08.2024 г., във връзка с ​процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
„Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“. Оперативната програма е с основни дейности:
1. Идентифициране и мотивиране на представителите на целевите групи за завършване на средно образование и продължаване на образованието във висше училище, включително работа с родителите на учениците от уязвимите групи;
2. Подкрепа за продължаване на образованието на лицата от целевите групи във висши училища чрез допълнителни обучения на ученици от
уязвими групи от втори гимназиален етап, с цел успешно полагане на държавни зрелостни изпити съгласно ЗПУО (задължителни и допълнителни зрелостни изпити) и кандидатстване във висше училище;
3. Подкрепа за продължаване на образованието на лицата от целевите групи във висши училища чрез подкрепа за опресняване на знанията и актуализация на компетентностите на лица и младежи от уязвими групи със завършено средно образование за целите на кандидатстването им във висше училище.

Erasmus + 2023

Професионална гимназия по транспорт – София спечели проект “Успешни за утрешния ден: Подобряване на професионалните компетенции чрез нови технологии за диагностика и ремонт на автотранспортна техника” 2022-1-BG01-KA122-VET-000078703

Времеви график и критерии за подбор на участниците от X клас през учебната 2022/2023 г.:
    Критерий 1 – ниво на знания и приобщеност към учебния процес, лична дисциплина и отговорност, притежаване на трудови навици и комуникативни умения.
    Критерий 2 – ниво на знания по базисна професионална подготовка чрез тест.  
    Критерий 3 – ниво на знания и компетенции по немски език ниво А2.
Ученици и родители ще получат информация и за сроковете за избор на участници, а именно:
    Приемане на заявления от желаещите да участват /20.06 - 30.06.2022 г./
    Приемане на доклади от класни ръководители на X – те класове /04.07 - 15.07.2022 г./
    Класиране по критерий 1 на подалите заявления /18.07.2022 г./
    Класиране на участниците по критерий 2 – ниво на знания по базисна професионална подготовка от проведен изпит чрез тест /17.10.2022 г./
    Резултатите от изпита по професионална подготовка /18.10.2022 г./
    Подготовка по немски език ниво А2 /19.10.2022 - 28.02.2023 г./
    Окончателен подбор на /02.03.2023 г./
    Информиране на ползвателите /06.03.2023 г./
    Културна подготовка от 10 учебни часа /05.06 – 11.06.2023 г./
    Провеждане на педагогическа подготовка за работа в екип 10 часа /19.06 – 25.06.2023 г./
    Подготвяне и сключване на индивидуални договори между ползвателите, един от родителите или изпращащата институция /до 30.06.2023/
    Осигуряване на транспорт- екипът за работа по проекта ще трябва да събере и класира оферти от минимум 3 транспортни фирми. Водещ критерий при класиране на получените оферти ще бъде най-ниска предложена цена.
    Застраховане на ползвателите - екипът за работа по проекта ще трябва да събере и класира оферти от минимум 3 застрахователни компании. Водещ критерий при класиране на получените оферти ще бъде най-ниска предложена      цена.
    Практика в град Лайпциг - 23.07.2023 - 05.08.2023 г. 
Разпространение и популяризиране на добри практики след приключване на мобилността:
    Изготвяне на отчети от ползвателите на ПГТ – София - до 20.09.2023 г.
    Изготвяне на снимкова експозиция, информационно табло, презентация - до 15.09.2023 г.
    Публикации в националната преса и на сайта на училището и общината - до 15.10.2023 г.
    Изготвяне и разпространение на рекламни материали с лого на ЦРЧР, на програма Erasmus+ и ПГТ - до 15.10.2023 г.
    Провеждане на пресконференция - до 30.10.2023 г.

Национална програма „Oптимизиране на вътрешната структура на персонала“

Информация: Националната програма е разработена в съответствие с приоритетна област №3 “Мотивирани и креативни учители” на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030).
Цели: Повишаване ефективността на публичните разходи за образование чрез оптимизиране на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование. Повишаване на привлекателността на учителската професия.
Обхват: Национален – всички държавни и общински детски градини и училища, центрове за подкрепа на личностното развитие (ЦПЛР), регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО), Национален дворец на децата (НДД) и Логопедичен център (ЛЦ) – София.
Общ бюджет на програмата: 69 570 000 лв.

Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ съгласно приложение № 8
  „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“

Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

Информация:  Националната програма е разработена в съответствие с Приоритетна област 6 „Образователни иновации, дигитална трансформация и устойчиво развитие“ – оперативни цели „6.4. Развитие на образованието в дигитална среда и чрез дигитални ресурси“ и „6.6. Модернизиране на образователната инфраструктура към устойчиво развитие“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021-2030).
Цели:   Подобряване качеството и възможностите за електронно обучение в системата на предучилищното и училищното образование, достъп до съвременни информационни и комуникационни технологии, внедряване на образователни иновации и създаване на условия за устойчивото им развитие.
Обхват: Национален обхват в сферата на институциите на предучилищното и училищното образование, регионалните управления на образованието, Министерството на образованието и науката (МОН).
Общ бюджет на програмата: 12 500 000 лв.

Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ съгласно приложение № 5
 „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“
   Правила за изпълнение на национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ 2022 г.
  

Национален проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"

Процедура "Квалификация на педагогическите специалисти"
Административен договор за БФП по ОП НОИР: BG05M2OP001-2.010-0001-С01 от 04.10.2018 г.
Конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката
Регионалните управления на образованието, училищата и детските градини ще участват в техническото и/или финансово изпълнение, включително и ще могат да извършват разходи съгласно §6 от Допълнителните разпоредби на ЗУСЕСИФ
Продължителност на проекта : 36 месеца, но не по-късно от 31.12.2022 г.
Срок на административния договор: до 03.10.2021 г.
Проектът ще се изпълнява в рамките на три учебни години – 2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021.
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ - 19 911 123 лева.
Повече за проекта може да научите на https://teachers.mon.bg/ProjectQualifications.aspx

-----ПРЕДИШНИ ПРОЕКТИ-----

Професионална гимназия по транспорт участва в НП "Отново заедно" за 2022 година:

   Професионална гимназия по транспорт участва в НП "Отново заедно". Благодарение на програмата ученици от гимназията се насладиха на лятна екскурзия от 18 юли 2022 г. до 23 юли 2022 г. Чрез нея двадесет и двама ученика се класираха безплатно да посетят к.к. Албена за шест дни. Програма за протичане на шестдневното ученическо туристическо пътуване може да видите тук! Списък на класираните ученици може да видите тук!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Спечелен проект за 2021/2022 година:

   Одобрен проект за оборудване на учебни работилници по диагностика, ходова част и двигатели с въвеждане в експлоатация на 15 броя работни места по Национална програма „Професионално образование и обучение“, Модул А „Модернизиране наматериално-техническата база“ на стойност 98 000 лв.
   Проекта позволява оборудването на учебни работилници по диагностика, ходова част и двигатели с въвеждане в експлоатация на 15 броя работни места. С проекта са закупени машини и съоръжения, които позволяват на учениците да приложат теоретичните си знания и умения
по практика. По този начин училището ще създава много по-квалифицирани кадри в професиите “Спедитор-логистик”, “Техник по транспортна техника” и “Монтьор на транспортна техника”,които имат реална практическа подготовка.
   Материалната база може да видите тук!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Програма ​Erasmus +

Проект по Програма ЕРАЗЪМ + KA102 - Мобилност на обучаеми и персонал в ПОО. Престоят в Германия е от 29 март 2020 до 11 април 2020 (2 седмици – 10 работни дни) под надслов „Европейски екологични стандарти в автомобилния транспорт”. Съфинансиран от програмa „ЕРАЗЪМ +” на Европейския съюз.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Статия за Професионална гимназия по транспорт във вестник Азбуки:

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП НОИР) е с общ бюджет от 1,349 млрд. лв. (европейско и национално финансиране).
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ вписва своята логика в две основни задачи:
1. Да бъде сред ключовите инструменти за постигане на целите, приети от България в границите на Стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж (Стратегията “Европа 2020”).
2. Да служи като ефикасно средство за прилагане на политики по сближаване, съгласно дневния ред на национално и общностно равнище.
Основните цели на ОП НОИР, в контекста на стратегията „Европа 2020“ са:
1. Повишаване на инвестициите за наука и научни изследвания до 1,5% от БВП.
2. Намаляване на процента на преждевременно напусналите училище до под 11%.
3. Увеличаване на процента на завършилите висше образование до 36% от хората между 30 и 34 годишна възраст.

Повече за програмата може да научите на https://mon.bg/bg/706.

Оперативна програма "Региони в растеж 2014 - 2020 г."

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР 2014-2020 г.) е интегрирана оперативна програма, финансирана от Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от държавния бюджет на Република България, насочена към регионалното развитие и към постигане на целите на градската политика в България.
ОПРР финансира дейности, които целят осигуряване на баланс в градовете и допринасят за постигане на устойчиво градско развитие, създаване на благоприятни условия за подобряване качеството на живот и нови работни места в градовете.
Повече за програмата може да научите на https://mon.bg/bg/932.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Програма ЕРАЗЪМ +

Проект за мобилност с цел обучение / Практика по програма „ЕРАЗЪМ+“ KA102 - Мобилност на обучаеми и персонал в ПОО под наслов: „Надграждане на ключови компетентности при диагностика и обслужване на автомобилите чрез мобилност” за периода от 08.04.2018 г. до 28.04.2018 г. Сключен договор № 2017-1-BG01-KA102-035958 с Център за развитие на човешките ресурси.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект ​„Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Програма ЕРАЗЪМ +

Програма ЕРАЗЪМ + KA102 - Мобилност на обучаеми и персонал в ПОО под надслов: „Надграждане на ключови компетентности при диагностика и обслужване на автомобилите чрез мобилност”
Целите и дейностите са определени хронологично в три етапа.
I етап – подготвителен /02.06.2017 – 01.04.2018/
II етап – практика в гр. Лайпциг, Германия /09.04.2018 – 30.04.2018 г./
Ролята на партньорската организация Виталис е да извърши дейностите за осъществяване на практическото обучение на бенефициентите.
Главен координатор по изпълнението на проекта е господин Ralf Giesecke - президент на Виталис, който организира, контролира, издава сертификати и изготвя краен отчет за мобилността. Осигурява ментор и наставници участващи при изпълнението на практиката.   Определя контактно лице към което ще могат да се обръщат бенефициентите при възникнали въпроси. Той ще придружава и групата при изпълнение на културната програма. Господин Ralf Giesecke и ментора ще извършват мониторинг на място.
III етап – разпространение и популяризиране на добри практики /след завръщане на групата в България м. Май 2018 г./
Разпространение и популяризиране на добри практики!

Проект ​„Иновации в автомобилния транспорт- поглед към природата”

Проект номер 2012-1- BG1- LEO01- 06853 „Иновации в автомобилния транспорт - поглед към природата” продължителност от 23.03.2013 - 13.04.2013 г. Ползвателите получиха сертификат за владеене на немски език ниво А2 и сертификат Europass мобилност.

Проект "Успех"

За учебната 2011/2012 г. се работи по проект "Успех", предоставен от следните 3 групи - театрално студио, млад автобояджия и клуб "Мога да споря", в които взимат участие по 15 ученика. През месец Ноември 2011 г. ученици от XII клас участват в състезанието по природни науки и екологи. Дадено им е сертификат за ВУЗ.

Програма "Леонардо да Винчи"

Секторна програма "Леонардо да Винчи", дейност "Мобилност" ПРОЕКТ № 2010-1-BG1-LEO01-03222. Унифициране с европейските стандарти на обучението по компютърна диагностика и електроника на съвременните автомобили. Проектът се осъществи от ПГТ с партньор фирма VITALIS-Германия. Ползвателите бяха 20 ученика от гимназията ръководени от двама учители. Проектът е насочен към унифициране на практическото обучение на учениците от Професионалната гимназия по транспорт с обучението в Германия. Мобилността се осъществи от 26.03.2011 г. до 16.04.2011 г. в гр. Лайпциг-Германия. Ползвателите получиха:
 Сертификат за владеене на немски език А1-Сертификат Europass мобилност.