Проф​​есионална гимназия по транспорт

Специалности в ПГТ 2023/2024 учебна година

Професионална гимназия по транспорт предлага следните форми на обучение :
       Дневна форма на обучение
      Вечерна форма на обучение
   Задочна форма на обучение 
          Самостоятелна форма на обучение

НОВА СПЕЦИАЛНОСТ: МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРОФЕСИЯ: МИТНИЧЕСКИ И ДАНЪЧЕН ПОСРЕДНИК

Трета степен на професионална квалификация

 Основни изучавани предмети : Право, Бизнес комуникации, Счетоводство, Финанси, Стокознание, Организация и технология на митническата и данъчната дейност, Външнотърговски сделки, Международни плащания.
След завършване на обучението учениците придобиват професионални знания и умения да изпълняват функциите, свързани с контрол, управление и отчитане, които са присъщи отговорности на митническата и данъчна администрация.
  С разширено изучаване на английски език и втори чужд език - немски/ испански! 
Придобиват се следните документи при завършване на обучение: 
* Диплома за средно образование;
* Свидетелство за професионална квалификация - III степет.
Свободни места за специалността по класове за учебната ​2023/2024 година:
8 А клас - 0.
9 А клас - 5. 
10 А клас - 3 .
11 А клас -  3. 

СПЕЦИАЛНОСТ: СПЕДИЦИЯ, ТРАНСПОРТНА И СКЛАДОВА ЛОГИСТИКА
ПРОФЕСИЯ: СПЕДИТОР-ЛОГИСТИК

Трета степен на професионална квалификация

  Основни изучавани предмети: Маркетинг, Транспортна и складова техника, Логистика, Обща теория на счетоводната отчетност, Икономика и организация на предприятието, Транспортно и търговско право, Финансово–икономически анализ и контрол, Спедиционна дейност.
След завършване на обучението учениците придобиват професионални знания и умения да организират спедиция и превоз на вътрешни и международни товари, попълват спедиторските и транспортни документи, извършват митническо представителство и организират поставянето на стоки под митнически режим, организират сключването на застраховки за стоките.
 С разширено изучаване на английски език и втори чужд език - немски! 
Придобиват се следните документи при завършване на обучение: 
* Диплома за средно образование;
* Свидетелство за професионална квалификация - III степет;
* Шофьорска книжка категория "B".
Свободни места за специалността по класове за учебната 2023/2024 година:

8 Б клас - 5.  
9 Б клас - 6.
10 Б клас - 0.
12 А клас -  9. 

СЕЦИАЛНОСТ: АВТОМОБИЛНА МЕХАТРОНИКА
ПРОФЕСИЯ: ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

Трета степен на професионална квалификация

Основни изучавани предмети: Двигатели с вътрешно горене, Автотранспортна техника, Елементи и механизми на мехатронните системи, Предприемачество, Учебна практика по специалността, Електронни системи в автотранспортната техника, Експлоатация на автотранспортната техника, Електроника и микроелектроника, Основи на мехатрониката.
След завършване на обучението учениците придобиват професионални знания и умения да управляват сервиз за ремонт и поддръжка на автомобилната техника, да извършват
диагностика и ремонт на специализирани диагностичното–регулировъчни стендове, да осъществяват годишни технически прегледи, да извършват измерване и поддържане на електрообзавеждането на автомобила, да са консултанти в магазин за резервни части.
С разширено изучаване на английски език и втори чужд език - немски! 
Придобиват се следните документи при завършване на обучение: 
* Диплома за средно образование;
* Свидетелство за професионална квалификация - III степет;
* Шофьорска книжка категория "B".
Свободни места за специалността по класове за учебната 2023/2024 година:
8 В клас - 5 .  
9 В клас - 6.
10 В клас - 0 .
11 Б клас - 8.
12 Б клас -  6.

СПЕЦИАЛНОСТ: АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА
ПРОФЕСИЯ: МОНТЬОР НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

Втора степен на професионална квалификация

Основни изучавани предмети: Двигатели с вътрешно горене, Автотранспортна техника, Електронни системи в автотранспортната техника, Учебна практика по специалността, Експлоатация на автотранспортната техника.
След завършване на обучението учениците придобиват професионални знания и умения да управляват сервиз за ремонт и поддръжка на автомобилна техника, да извършват диагностика и ремонт на специализирани диагностично–регулировъчни стендове, да осъществяват годишни технически прегледи, да са консултанти в магазин за резервни части.
С изучаване на английски и немски език! 
Придобиват се следните документи при завършване на обучение: 
* Диплома за средно образование;
* Свидетелство за професионална квалификация - II степет;
* Шофьорска книжка категория "B".
Свободни места за специалността по класове за учебната 2023/2024 година:
8 Г клас - 8.  
9 Г клас - 9.
10 Г клас - 9 .
11 В клас - 12.
12 В клас - 11.